Mapa Mince

Osvobození zlata od DPH v EU

SMĚRNICE RADY 98/80/ES

ze dne 12. října 1998,

, kterou se doplňuje systém daně z přidané hodnoty a mění směrnice 77/388/EHS - Zvláštní režim pro investiční zlato

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 99 této smlouvy,
s ohledem na návrh Komise[1],
s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu[2],
s ohledem na stanovisko Hospodářského a sociálního výboru[3],

vzhledem k tomu, že podle šesté směrnice Rady 77/388/EHS ze dne 17. května 1977 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se daní z obratu - Společný systém daně z přidané hodnoty: jednotný základ daně[4], jsou plnění týkající se zlata v zásadě zdanitelná, ale že na základě přechodné odchylky podle čl. 28 odst. 3 ve spojení s bodem 26 přílohy F zmíněné směrnice mohou členské státy i nadále osvobozovat plnění týkající se zlata kromě zlata pro průmyslové účely; že používání této přechodné odchylky některými státy vede k určitým narušením hospodářské soutěže;

vzhledem k tomu, že zlatoneslouží jen jako vstup pro výrobu, ale pořizuje se rovněž pro investiční účely; že použití běžného daňového režimu představuje zásadní překážku jeho použití k finančnímu investování a ospravedlňuje proto použití zvláštního daňového režimu na investiční zlato; že tento režim by měl rovněž posílit mezinárodní konkurenceschopnost trhu zlatem uvnitř Společenství;

vzhledem k tomu, že dodání investičního zlata jsou svou povahou obdobná jiným finančním investicím, které jsou často osvobozeny od daně na základě stávajících ustanovení šesté směrnice, a že osvobození od daně se proto jeví nejvhodnějším daňovým zacházením pro dodání investičního zlata;

vzhledem k tomu, že investiční zlatoby mělo být vymezeno výlučně jako zlatovysoké ryzosti v podobách a o hmotnostech, s, kterými je obchodováno na trzích zlata a v podobě zlatých mincí, jejichž hodnota odráží především cenu zlata, které obsahují; že v případě zlatých mincí by měl být z důvodu přehlednosti sestavován roční seznam mincí, na, které se vztahuje režim, který bude zaveden, čímž se poskytne záruka pro provozovatele obchodů s těmito mincemi; že právní jistota obchodníků vyžaduje, aby se u mincí uvedených na tomto seznamu mělo za to, že splňují kritéria odchylky stanovené touto směrnicí po celý rok, pro, který je seznam platný; že tento seznam nebude předjímat případné osvobození jiných mincí včetně mincí nově ražených, které nejsou uvedeny na seznamu, ale, které splňují kritéria stanovená touto směrnicí;

vzhledem k tomu, že osvobození od daně v zásadě neumožňuje odpočet daně odvedené na vstupu, ačkoli při předchozích plněních mohla být uplatněna daň z hodnoty zlata, a proto by měl být povolen odpočet této daně na vstupu, aby byly zajištěny výhody zvláštního režimu a aby bylo zamezeno narušením hospodářské soutěže týkajícím se dováženého investičního zlata;

vzhledem k tomu, že možnost použití zlata k účelům průmyslovým i investičním vyžaduje, aby se obchodníci mohli rozhodnout pro běžný režim daně, pokud jejich činnost sestává z výroby investičního zlata nebo z přeměny zlata jakéhokoliv původu na investiční zlatoanebo z prodeje investičního zlata ve velkém, jestliže dodávají v rámci své obvyklé činnosti zlatok průmyslovým účelům;

vzhledem k tomu, že dvojité použití zboží může vytvořit nové možnosti pro daňové úniky a vyhýbání se daňovým povinnostem, které vyžadují od členských států, aby přijaly účinná kontrolní opatření; že je proto žádoucí stanovit společná pravidla pro minimální povinnosti obchodníků při vedení účetnictví a dokumentace, přičemž však existují-li se tyto údaje již na základě jiných předpisů Společenství, může mít členský stát za to, že tyto požadavky jsou splněny;

vzhledem k tomu, že zkušenost ukázala, že mechanismus přenesení daňové povinnosti může při většině dodání zlata, jehož ryzost je vyšší než určitého stupně, přispět k zamezení daňových úniků a ke snížení finančních nákladů souvisejících s plněním; že je proto správné oprávnit členské státy k uplatňování tohoto mechanismu; že článek 23 šesté směrnice obdobně pro dovoz zlata stanoví, že daň nemusí být odvedena v okamžiku dovozu za podmínky, že bude uvedena v daňovém přiznání, které má být podáno podle čl. 22 odst. 4 zmíněné směrnice;

vzhledem k tomu, že daňové zacházení s plněními uskutečněnými na vázaném trhu zlatem některého členského státu může být dále zjednodušeno s ohledem na jejich velký počet a rychlost; že členské státy jsou oprávněny nepoužívat zvláštní režim, odložit vybírání daně a osvobodit od některých požadavků na účetnictví;

vzhledem k tomu, že nový daňový režim nahradí stávající ustanovení čl. 12 odst. 3 písm. e) a bodu 26 přílohy F šesté směrnice; že tato ustanovení by proto měla být zrušena,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Ve směrnici 77/388/EHS se vkládá nový článek, který zní:

"Článek 26b

Zvláštní režim pro investiční zlato

A. Definice

Pro účely této směrnice a aniž jsou dotčeny ostatní předpisy Společenství se "investičním zlatem" rozumí:

i) zlatov podobě prutů nebo destiček o hmotnosti připouštěné na trhy zlatem a ryzosti nejméně 995 tisícin, bez ohledu na to, zda je zastoupeno cennými papíry nebo nikoli. Členské státy mohou z režimu vyjmout malé zlaté pruty nebo destičky o hmotnosti nejvýše 1 g;

ii) zlaté mince, které:

- mají ryzost nejméně 900 tisícin,
- byly vyraženy po roce 1800,
- jsou nebo byly v zemi svého původu zákonným platidlem a
- jsou obvykle prodávány za cenu, která nepřevyšuje volnou tržní hodnotu jejich zlatého obsahu o více než 80 %.

Pro účely této směrnice se má za to, že tyto mince nejsou prodávány z numismatického zájmu.

Každý členský stát sdělí Komisi před 1. červencem každého roku počínaje rokem 1999, s, kterými mincemi vyhovujícími těmto kritériím je v tomto státě obchodováno. Před 1. prosincem každého roku zveřejní Komise úplný seznam těchto mincí v řadě C Úředního věstníku Evropských společenství. U mincí uvedených ve zveřejněném seznamu se má za to, že splňují kritéria po celý rok, pro, který je seznam zveřejněn.

B. Zvláštní úprava pro plnění týkající se investičního zlata

Členské státy osvobodí od daně z přidané hodnoty pořízení uvnitř Společenství a dovoz investičního zlata včetně investičního zlata zastoupeného osvědčeními, ať již fyzicky odděleného nebo ne, nebo obchodovaného na zlatých účtech, a to zejména úvěry a výměnné obchody (swapy) znějící na zlato, které jsou založeny na vlastnickém nebo věřitelském právu k investičnímu zlatu, jakož i plnění týkající se investičního zlata na základě termínovaných obchodů (futures a forwardů), které vedou k převodu vlastnického práva nebo závazkového nároku k investičnímu zlatu.

Členské státy rovněž osvobodí od daně služby poskytnuté zprostředkovateli, kteří jednají jménem a na účet třetí osoby, pokud zprostředkovávají dodání investičního zlata svému zadavateli.

C. Volba zdanění

Členské státy přiznají osobám povinným k dani, které vyrábějí investiční zlatonebo přeměňují zlatojakéhokoliv původu na investiční zlato, jak je vymezeno v části A, možnost rozhodnout se pro zdaňování dodání investičního zlata jiné osobě povinné k dani, které by jinak byly osvobozeny od daně na základě části B.

Členské státy mohou přiznat osobám povinným k dani, které v rámci své hospodářské činnosti obvykle dodávají zlatourčené k průmyslovým účelům, možnost rozhodnout se pro zdaňování dodání investičního zlata, jak je vymezeno v části A bod i), jiné osobě povinné k dani, které by jinak byly osvobozeny od daně na základě části B. Členské státy mohou omezit rozsah této možnosti.

Využije-li dodavatel možnosti rozhodnout se pro zdanění, která je mu dána v prvním a druhém pododstavci, poskytnou členské státy zprostředkovateli možnost rozhodnout se pro zdaňování služeb uvedených v části B druhý pododstavec.

Členské státy určí podrobnosti výkonu této volby a sdělí Komisi své vnitrostátní prováděcí předpisy k výkonu této volby.

D. Právo na odpočet daně

1. Osoby povinné k dani jsou oprávněny odpočíst od daně:

a) splatnou nebo odvedenou daň z investičního zlata, které jim bylo dodáno osobou, jež využila možnosti uvedené v části C, nebo, které jim bylo dodáno postupem podle části G;

b) splatnou nebo odvedenou daň z dodání, pořízení uvnitř Společenství nebo dovozu jiného než investičního zlata, které je následně jimi nebo jejich jménem přeměněno na investiční zlato;

c) splatnou nebo odvedenou daň ze služeb jim poskytnutých, které sestávaly ze změny podoby, hmotnosti nebo ryzosti zlata včetně investičního zlata,

jestliže je následující dodání tohoto zlata osvobozeno od daně podle tohoto článku.

2. Osoby povinné k dani, které vyrábějí investiční zlatonebo přeměňují zlatojakéhokoliv původu na investiční zlato, jsou oprávněny odpočíst svou splatnou nebo odvedenou daň z dodání, pořízení uvnitř Společenství nebo dovozu zboží nebo služeb spojených s výrobou nebo přeměnou tohoto zlata, jako by následující dodání tohoto zlata osvobozené od daně podle tohoto článku podléhalo dani.

E. Zvláštní povinnosti obchodníků investičním zlatem

Členské státy dbají přinejmenším na to, aby obchodníci s investičním zlatem vedli účetnictví o všech důležitých plněních uskutečněných s investičním zlatem a uchovávali doklady umožňující určit zákazníky zúčastněné na těchto plněních.

Obchodníci uchovávají tyto údaje pod dobu nejméně pěti let.

Členské státy mohou přijmout povinnosti rovnocenné prováděcím opatřením k jiným předpisům Společenství, například směrnici Rady 91/308/EHS ze dne 10. června 1991 o předcházení využívání finančního systému k praní peněz* k dosažení souladu s požadavky prvního pododstavce.

Členské státy mohou stanovit přísnější povinnosti, zejména o vedení zvláštní dokumentace nebo o zvláštních požadavcích na účetnictví.

F. Postup přenesení daňové povinnosti

Odchylně od čl. 21 odst. 1 písm. a) ve znění článku 28g mohou členské státy v případě dodání zlata v podobě suroviny nebo polotovaru o ryzosti vyšší než 325 tisícin nebo dodání investičního zlata, pokud byla využita některá možnost daná v části C tohoto článku, označit kupujícího jako daňového dlužníka postupem a za podmínek, které samy stanoví. Využijí-li členské státy této možnosti, přijmou opatření k zajištění toho, že osoba označená jako daňový dlužník splní ohlašovací povinnost a povinnost odvést daň v souladu s článkem 22.

G. Postup pro plnění na vázaném trhu zlatem

1. Členský stát může za předpokladu provedení konzultace uvedené v článku 29 nepoužít osvobození od daně stanovené tímto zvláštním režimem pro investiční zlatona zvláštní plnění jiná než dodání uvnitř Společenství nebo vývozy týkající se investičního zlata, které se uskutečnily v tomto členském státě:

a) mezi osobami povinnými k dani, které jsou účastníky vázaného trhu zlatem v dotyčném členském státě, a

b) uskutečnily se mezi účastníkem vázaného trhu zlatem v dotyčném členském státě a jinou osobou povinnou k dani, která není účastníkem tohoto trhu.

Za těchto okolností jsou uvedená plnění zdanitelná a použijí se na ně následující ustanovení.

2. a) U plnění uvedených v bodu 1 písm. a) za účelem zjednodušení mohou členské státy oprávnit k odložení vybírání daně a osvobodit od některých požadavků na účetnictví v oblasti daně z přidané hodnoty.

b) U plnění uvedených v bodu 1 písm. b) lze použít postup přenesení daňové povinnosti podle části F. Není-li osoba, která není účastníkem trhu zlatem, vyjma těchto plnění v dotyčném členském státě povinna registrovat se pro daň z přidané hodnoty, splní její daňové povinnosti účastník jejím jménem v souladu s předpisy zmíněného členského státu.


* Úř. věst. L 166, 28.6.1991, s. 77."

Článek 2

Písmeno e) v čl. 12 odst. 3 a bod 26 v příloze F směrnice 77/388/EHS se zrušují.

Článek 3

1. Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí nejpozději do 1. ledna 2000. Uvědomí o nich Komisi.

Tato opatření přijatá členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

2. Členské státy sdělí Komisi znění ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.

Článek 4

Tato směrnice vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropských společenství.

Článek 5

Tato směrnice je určena členským státům.

V Lucemburku dne 12. října 1998

Za Radu
předseda

R. EDLINGER

[1] Úř. věst. C 302, 19.11.1992, s. 9.
[2] Úř. věst. C 91, 28.3.1994, s. 239.
[3] Úř. věst. C 161, 14.6.1993, s. 25.
[4] Úř. věst. L 145, 13.6.1977, s. 1. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 96/95/ES (Úř. věst. L 338, 28.12.1996, s. 89).

 

 

 

NEAKTIVNÍ COOKIES Vypnuté cookies nám nedovolují ladit tyto stránky dle vašich preferencí. Jejich aktivací nám umožníte lépe pečovat o vaše pohodlí. Více o cookies.
©2003-2024 Zlaté mince - Numismatika. Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování textů a fotografií je bez písemného souhlasu zakázáno.

RESPEKTUJEME VAŠE SOUKROMÍ.

Tyto stránky upravujeme pro vaše individuální požadavky pomocí cookies. Jsou bezpečné, bezplatné a umožňují nám 'ladit' tyto stránky a nabízet ve slevě zboží dle vašich osobních preferencí. K jejich použití je vyžadován váš souhlas. Více podrobností se dozvíte na stránce cookies ...