Mapa Mince

ČESKOSLOVENSKÉ DUKÁTY VYDANÉ K 600. VÝROČÍ ÚMRTÍ KARLA IV., KRÁLE ČESKÉHO A CÍSAŘE ŘÍMSKÉHO

Rok 1978 byl 600. výročím úmrtí Karla IV., krále českého a císaře římského. Jako český král usiloval Karel IV. o všestranné povznesení českého království, jeho upevnění centralizované státní moci hospodářským a kulturním zvelebováním království. Praha jako sídlo českého království a dočasně i celé říše římské se stala tehdy největším středoevropským městem vůbec. S tímto postavením Prahy souviselo i založení university v Praze v roce 1348, které mělo velký význam pro kulturní rozvoj českého národa. V Praze dal Karel IV. postavit mnohé kostely, přestavět Pražský hrad a vybudovat kamenný most. Poblíž Prahy pak hrad Karlštejn, kde se uchovávaly korunovační klenoty.

V upomínku na toto význačné výročí vláda ČSSR vydala nové čs. dukáty s tematikou věnovanou Karlu IV. a jeho době. Tematikou, uměleckým ztvárněním i technickými parametry nové čs. dukáty plně respektují historické pojetí i tradici duktových ražeb z minulosti. Technické parametry jednotlivých dukátových hodnot, jako je celková hmotnost, obsah a ryzost zlata, velikost jsou stanoveny přímo zákonem. Jsou raženy v těchto hodnotách: jednodukát, dvojdukát, pětidukát a desetidukát. Rozsah emise činí: u dvojdukátu, pětidukátu a desetidukátu po 10 tis. kusech, jednodukátů se v r. 1978 razilo 20 tis. a v dalších čtyřech letech každoročně po 10 tis. ks s příslušným letopočtem ražby. 
Ražbu nových čs. dukátů provedla Státní mincovna v Kremnici v níž se nepřetržitě mincuje již více než 650 let.


Jednodukát
zobrazuje Karla IV. podle dobového portrétu, českého lva, iniciálu Karla IV. a letopočty 1346 - 1378. Jedná se o období, kdy Karel IV. byl králem českým, římským a posléze i císařem říše římské. Osobnost Karla IV. je spojena s významným pokrokem v oblasti ekonomiky, politiky, urbanistiky, vědy a kultury.
Hmotnost: 3,4909 g, obsah ryzího zlata 3,4420 g, průměr 19,75 mm, okraj je jemně vroubkovaný.


Dvojdukát
představuje státnost znázorněnou královskou pečetí Karla IV. Latinský text: „KAROLUS.DEI.GRA.ROMANOR.REX.SEMPER.AUGUSTUS.ET.REX.BOEMIE" znamená v překladu „Karel z boží milosti král římský a král český". České země v době vlády Karla IV. získaly právní imunitu vůči říši římské. Toto výsadní postavení, jehož se dostalo zemím České koruny, bylo vyjádřeno v tzv. Zlaté bule z roku 1356. Svrchovaným pánem zemí České koruny byl český král.
Hmotnost: 6,9818 g, obsah ryzího zlata 6,8848, průměr 25 mm, okraj je jemně vroubkovaný.


Pětidukát
zobrazuje ústřední motiv pečetidla universitní obce pražské university z poloviny 14. století, na němž Karel IV. předává knížeti Václavovi zakládací listinu university. Z historických svědectví vyplývá, že Karel IV. založil universitu především pro obyvatele českého království. Založení university v té době představovalo zcela mimořádnou událost, neboť v Evropě existovalo jen několik universit. Rozvoj vzdělanosti až do dnešní doby představují symboly současných jednotlivých fakult Karlovy university.
Hmotnost 17,4545 g, obsah ryzího zlata 17,2120 g, průměr 34 mm, okraj je jemně vroubkovaný.


Desetidukát
zobrazuje panorama Hradčan s Karlovým mostem a znak města Prahy doplněný opisem „PRAGA MATER URBIUM" v překladu „Praha matka měst". Tím se připomínají významné architektonické a urbanistické činy doby Karla IV. Spojení se znakem Prahy zvýrazňuje socialistickou současnost a péči socialistického státu o architektonické památky Prahy.
Hmotnost 34,9090 g, obsah ryzího zlata 34,4240 g, průměr 42 mm, okraj je jemně vroubkovaný.

Prameny :
Propagační materiál SBČS 1978. Původní nekrácený text.

NEW CZECHOSLOVAK DUCATS ISSUED ON THE OCCASION OF THE 600TH ANNIVERSARY OF DEATH OF CHARLES IV, THE KING OF BOHEMIA AND THE EMPEROR OF ROME

1978 is the year in which the 600th Anniversary of death of Charles IV, the King of Bohemia and the Emperor of Rome is celebrated. As the Bohemian king he strived for an all-round development of the Bohemian kingdom, the strengthening of its centralized State power by promoting ekonomy and culture in the kingdom. Prague, being the seat of the Bohemian kingdom and temporarily also of the whole Roman empire, became in those days the largest town in Central Europe. With this status of Prague was also connected the foundation of the Prague University in 1348 that was of great significance for the cultural expansion of the Czech nation. In Prague, Charles IV built many curhces, reconstructed the Prague Kastle and bulit the stone bridge. Near Prague he bulit the Karlštejn Castle in which coronation jewels were deposited.

In memory of this significant anniversary, the Government of the ČSSR has decided to issue new Czechoslovak ducats with the theme devoted to Charles IV and the period of his reign. By thein theme, the artistic form and the technical parameters the new Czechoslovak ducats fully observe the historical conception and the tradition of ducats coined in the past. The technical parameters of individual ducat values, such as total weighe, content and fineness of gold and size, are stipulated direkt by law. They are minted in the following values: one-ducat coin, 2-ducat coin, 5-ducat coin, and 10-ducat coin. The issue amounts to 10 thousand pieces each for 2-ducat coin, 5-ducat coin and 10-ducat coin; one - ducat coins are coined in the amount of 20 thousand pieces in 1978 and in the following four years in the amount of 10 thousand pieces per annum.
The new Czechoslovak ducats are produced at the Kremnica State Mint in which the mintage has been carried out for already 650 years.

The one - ducat coin carries the portrait of Charles IV from that period, the Czech lion, the initials of Charles IV, and the years 1346 - 1378. This is the period in which Charles IV was the King of Bohemia and Rome, and later also the Emperor of the Roman Empire. His personality is connected with a significant advance in the field of ekonomy, politics, town-building, science and culture in our countries.
Gross weight 3,4909 grams, content of fine gold 3,4420 grams, diameter 19,75 mm, edge reeded.

The 2-ducat coin shows the royal seal of Charles IV to symbolize the state. The English translation of the Latin text „KAROLUS.DEI.GRA.ROMANOR.REX.SEMPER.AUGUSTUS.ET.REX.BOEMIE" is „Charles by the grase of god the king of Rome and the king of Bohemia". In that period the Bohemian countries acquired legal imunity against the Roman empire. This privilege gained by the countries of the Bohemian crown was laid down in the so-called Golden Bull of 1356. The Bohemian king was the sovereign of the countries of the Bohemian crown.
Gross weight 6,9818 grams, content of fine gold 6,8848 grams, diameter 25 mm, edge reeded.

The 5-ducat coin shows the leitmotiv of the seal of the Prague University from mid-14th-century, with Charles IV handing over the foundation documents of the University to the Duke Wenceslas. The historical testimony reveals that the University was founded by Charles IV, above all, for the benefit of the inhabitants of the Bohemian kingdom. The foundation of this University was quite an event in those days, because there existed only a few universities in Europe. The symbols of individua contemporary faculties underline the development of culture in our countries up to this day.
Gross weight 17,4545 grams, content of fine gold 17,2120 grams, diameter 34 mm, edge reeded.


The 10-ducat coin depicts the panorama of the Hradčany Castle and the coat of arms of the city of Prague with the legend „PRAGA MATER URBIUM" to remember some important architectonic and urbanistic achievements during the regin of Charles IV. This connection with the coat of arms of the City of Prague stresses socialist contemporaneity and the attention of a socialist country devoted to architectonic sights in Prague.
Gross weight 34,9090 grams, content of fine gold 34,4240 grams, diameter 42 mm, edge reeded.


NEUE TSCHECHOSLOWAKISCHE DUKATEN HERAUSGEGEBEN ZUM 600. TODESTAG KARLS IV., KÖNIG VON BÖHMEN UND RÖMISCHER KAISER.

Am 29. November 1978 jährt sich zum 600. male der Todestag Karls IV., Köning von Böhmen und römischer Kaiser. Als König von Böhmen zentralisierte er die Staatsmacht und bemühte sich das Königsreich wirtschaftlich und kulturell emporzuheben. Prag als Mittelpunkt des böhmischen Königsreiches und zeitweilig des ganze römischen Reiches war in jener Zeit die größte Mitteleuropäische Stadt überhaupt. Mit diesel Stellung Prags hängt auch die Gründung der Universität im Jahre 1348 zusammen, die von großer Bedeutung für die kulturelle Entwicklung der böhmischen Nation war. In Prag ließ Karl IV. viele Prachtbauten aufführen-Kirchen, die Steinere Brücke, auch die Prager Burg ließ er umbauen. In der Nähe von Prag erbaute er die Burg Karlštejn, wo die Krönungskleinodien aufbewahrt wurden.

Zur Erinnerung an diesel bedeutsamen Jahrestag entschloß sich die Regierung der Tschechoslowakischen Sozialistischen Republik Dukaten mit der Thematik „Karl IV. und seine Zeit" herauszugeben. Thematik, künstlerische Gestaltung und die technischen Parameter der neuen tschechoslowakischen Dukaten respektieren voll die historische Auffassung und Tradition der Dukatenprägung in der Vergangenheit. Technische Parameter der einzelnen Dukatenwerte, sowie Gewicht, Inhalt, Feinheit des Goldes und Größe sind durch das Gesetz bestimmt. Sie werden in nachstehenden Werten geprägt: Ein Dukat, Zwei Dukaten, Fünf Dukaten und Zehn Dukaten.
Der Umfang der Emission berägt bei Zwei Dukaten, Fünf Dukaten und Zehn Dukaten je 10 Tausend Stücke. Im Jahre 1978 werden 20 Tausend Ein Dukaten geprägt und in den weiteren 4 Jahren järlich je 10 Tausend Stücke mit der entsprechenden Jahreszahl geprägt.
Die Prägung der neuen tschechoslowakischcen dukaten wird in der Münzstätte von Kremnica durchgerührt, die schon seit 650 Jahren besteht.

Der Eindukaten stellt Karel IV. nach einem historischen Porträt, den böhmischen Löwen, des Initiale des karel IV. und die Jahreszahl 1346 - 1378 dar. Es handelt sich um eine Epoche, in welcher Karel IV. König von Böhmen und Römischer König und zuletzt Kaiser des Römischen Reiches war. Die Persönlichkeit des Karel IV. wird mit einem bedeutungsvollen Fortschritt auf dem Gebiete der Oekonomik, Politik, Verstädterung, Wissenschaft und Kultur in unseren Ländern verbunden.
Gewicht 3,4909 g., Feingoldgehalt 3,4420 g, Durchmesser 19,75 mm, die Kante ist feinrändelt.

Auf dem Zweidukaten wird die Staatlichkeit dem Königssiegel des Karel IV. versinnbildet. Der lateinische Text „KAROLUS.DEI.GRA.ROMANOR.REX.SEMPER.AUGUSTUS.ET.REX.BOEMIE" lauted in Übersetzung „ Karl römischer König und ‚ König von Böhmen von gottes gnaden". In diesel Zeit haben die Länder von Böhmen eine Rechtsimmunität dem Römischen Reiche gegenüber erworben. Diese priviligierte Position der Länder der Böhmischen Krone wurde in der sogenannten Goldenen Bulle vom Jahre 1356 festgesetzt. Der König von Böhmen war ein souveräner Herrscher der Länder der Böhmischen Krone.
Gewicht 6,9818 g., Feingoldgehalt 6,8848 g, Durchmesser 25 mm, die Kante ist feinrändelt.

Auf dem Fünfdukaten ist das Zentralmotiv des Siegels der Prager Universität vom 14. Jahrhunderte, auf dem Karel IV. dem Herzog Václav Die Gründungsurkunde der Universität übergibt. Aus den historischen Zeugnissen geht hervor, daß Karel IV. die Universität vor allem für die Bewohner des Königsreiches Böhmen gegründet hat. Die Gründung der Universität stellte eine ganz außergewöhnliche Begebenheit dar, weil in der Europa nur einige Universitäten existierten. Die Symbole der individuellen zeitgenössischen Fakultäten unterstreichen die Bildungsentwickelung bis zu unserer zeit.
Gewicht 17,4545 g., Feingoldgehalt 17,2120 g, Durchmesser 34 mm, die Kante ist feinrändelt.

Der Zehndukaten stellt Panorama des Hradschins und Stadtwappen von Praha dar, das mit der Umschrift „PRAGA MATER URBIUM" ergänzt ist. Damit werden die bedeutenden architektonischen und urbanistischen Taten der Zeit des Karel IV. in Erinnerung gebracht. Die Verbindung mit dem Stadtwappen von Praha unterzeichnet de sozialistische Gleichzeitigkeit und die Fürsorge des sozialistischen Staates um die architektonischen Prager Denkwürdigkeiten.
Gewicht 34,9090 g., Feingoldgehalt 34,4240 g, Durchmesser 42 mm, die Kante ist feinrändelt.

LES NOUVEAUX DUCATS TCHÉCOSLOVAQUES ÉMIS POUR LE SIXIČME CENTENAIRE DE LA MORT DE CHARLES IV, ROI DE BOHĘME ET EMPEREUR ROMAIN

Le 29 Novembre 1978 est le 600e anniversaire de la mort de Charles IV, roi de Bohęme et empereur de I'Empire de Rome. Comme le roi de Bohęme, Charles IV faisait des efforts pour obtenir l'essor universel du royaume de Bohęme et le renforcement du pouvoir centralisté de l'Etat moyennant le relčvement écomonique et culturel du royaume. Prague en tant que sičge du royaume de Bohęme et temporairement quasi de tout l'Empire de Rome est ŕ cette époque-lŕ devenue la plus grande ville de l'Europe centrále. Cette positron de Prague donnait également lieu ŕ la fondation de l'université ŕ Prague en 1348, qui était d'une grande importace pour le développment culturel du peuple tchčque. A Prague, Charles IV a fait bâtir plusieurs temples, reconstruire le château de Prague et construire le pont de pierre tout en édifiant, aux environs de Prague, la château fort de Karlstejn oů étaient déposés les Joyaux de la Couronne de Bohęme.

En mémoire de cet anniversaire remarquable, le gouvernement de la République Socialiste Tchécoslovaque a décidé d'émettre de nouveaux ducats tchécoslovaques avec les motifs thématiques se rapportant ŕ la personnalité de Charles IV et ŕ son époque. Par les motifs thématiques, la forme artistique et par les paramčtres techniques, les nouveaux ducats tchécoslovaques respectent pleinement la conception historiqué et la tradition de la frappe des ducats dans le passé. Les paramčtres techniques des différentes valeurs de ducat, tels que le poids brut, la teneur et la pureté d'or fin et le diamamčtre, sont directement stiuplés par la loi. Ils sont frappés dans les valeurs suivantes: la pičce d'un ducat, de deux ducats, de cinq ducats et celle de dix ducats. Le volume de l'émision pour les pičces de deux, cinq et dix ducats fait de 10 mille pičces chacune et quant ŕ celles d'un ducat, elles sont frappées au nombre de 20 mille pičces en 1978 et dans les quatre années suivantes, il y en aura 10 mile pičces par an, le millésime respectif de la frappe y étant reproduit.
La frappe des nouveaux ducats tchécoslovaques s'effectue dans l'Hôtel d'Etat de la Monnaie ŕ Kremnica oů la monnaie est incessamment frappée depuis 650 années.

La pičce d'un ducat présente Charles IV d'aprčs le portrait contemporain, le lion tchčque. I'initiale de Charles IV et les millésimes 1346 - 1378. Il s'agit de l'époque oů Charles IV était le roi de Bohęme, de Rome et enfin l'empereur de l'Empire de Rome. La personalité de Charles IV est liée avec le progrčs significatif dans le domaine économique et politique, urbaniste, scientifique et culturel dans nos pays.
Le poids brut: 3,4909 g, la teneur d'or fin: 3,4420 g, le diamčtre: 19,75 mm, la tranche étant doucement cannelée.

Sur la pičce de deux ducats est représenté le pouvoir d'Etat par le sceau royal de Charles IV. Le texte latin „KAROLUS.DEI.GRA.ROMANOR.REX.SEMPER.AUGUSTUS.ET.REX.BOEMIE" signifie en traduction „Charles, par grâce de Dieu, roi de Rome et roi de Bohęme". Dans ce temps-lŕ, les pays de Bohęme ont obtenu l'immunité légale vis-ŕ-vis de l'Empire de Rome. Cette position privilégiée que les pays de la Couronne de Bohęme ont reçue, était exprimée par la Bulle dite d'or de 1356. Le souverain supręme des pays de la Couronne de Bohęme était le roi de Bohęme.
Le poids brut: 6,9818 g, la teneur d'or fin: 6,8848 g, le diametre: 25 mm, la tranche étanto doucement cannelée.

La pičce de cinq ducats présente le sujet du cachet de l'université de Prague, remontant ŕ la moitiée du 14e sičcle et portant Charles IV remettant au prince Venceslas l'acte de fondation de l'université. Il résulte des témoignages historiques que Charles IV a fondé l'université en premier lieu pour les citoyens du royaume de Bohęme. Dans ce temps-lŕ, la fondation de l'université était l'événement tout ŕ fait extraordinaire car, en Europe, il n'existati que quelques universités. Les symboles des différentes Facultés contemporaines soulignent le développement de la culture dans nos pays jusqu'ŕ nos jours.
Le poids brut: 17,4545 g, la teneur d'or fin: 17,2120 g, le diametre: 34 mm, la tranche étant doucement cannelée.

La pičce de dix ducats porte le panorama du château de Prague „Hradčany" et les armoiries de la ville de Prague, complétées par l'inscription „PRAGA MATER URBIUM". Par lŕ sont accentuées d'importantes actions urbanistes et architectoniques faites ŕ l'époque de Charles IV. La liaison avec les armoiries de Prague souligne la coexistence socialiste et les soins que l'Etat socialiste apporte aux monuments architectoniques de Prague.
Le poids brut: 34,9090 g, la teneur d'or fin: 34,4240 g, le diametre: 42 mm, la tranche étant doucement cannelée.

NEAKTIVNÍ COOKIES Vypnuté cookies nám nedovolují ladit tyto stránky dle vašich preferencí. Jejich aktivací nám umožníte lépe pečovat o vaše pohodlí. Více o cookies.
©2003-2024 Zlaté mince - Numismatika. Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování textů a fotografií je bez písemného souhlasu zakázáno.

RESPEKTUJEME VAŠE SOUKROMÍ.

Tyto stránky upravujeme pro vaše individuální požadavky pomocí cookies. Jsou bezpečné, bezplatné a umožňují nám 'ladit' tyto stránky a nabízet ve slevě zboží dle vašich osobních preferencí. K jejich použití je vyžadován váš souhlas. Více podrobností se dozvíte na stránce cookies ...